דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
עיונים בספר יהושע
עיונים בספר שופטים
עיונים בספר שמואל
עיונים בספר מלכים
עיונים בנביאים ראשונים
עיונים בנביאים אחרונים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

עיונים בספר יהושע

תקציר ספר יהושע

לאחר מות משה מחזק השם את יהושע להנחילו את הארץ, לשמור לעשות את כל התורה, שאז יצליח וישכיל... כמאמר השם ליהושע פוסעים הכהנים אל תוך הירדן המלא על כל גדותיו. ברגע דריכתם בו נעמדו המים היורדים מלמעלה נד אחד והעם עברו בחרבה...

לאחר מות משה מחזק השם את יהושע להנחילו את הארץ, לשמור לעשות את כל התורה, שאז יצליח וישכיל. יהושע מצוה את שטרי העם לצוותו להתכונן לכניסה לארץ בעוד שלשה ימים, ומזכיר לראובני, לגדי ולחצי שבט המנשה המחזקים אותו, את צווי משה והבטחתו להם.

עוד בטרם קרו כמה מן המאורעות הקודמים, יהושע שולח שני אנשים מרגלים לראות את הארץ ואת יריחו. האנשים שוהים בבית הזונה רחב המסתירתם מפני מלך יריחו. רחב מכירה בנתינת הארץ בידי בני ישראל, ובגבורת השם, ומשביעתם לעשותה חסד ואות אמת להחיות אותה ואת ביתה. שני האנשים מצליחים לשוב אל יהושע. בחזרה לרצף הדברים הקודם, מסופרים דברי השוטרים לעם כציווי יהושע, ודברי יהושע כהכנתו הסופית של העם ביום שלפני מעבר הירדן.

כמאמר השם ליהושע פוסעים הכהנים אל תוך הירדן המלא על כל גדותיו. ברגע דריכתם בו נעמדו המים היורדים מלמעלה נד אחד והעם עברו בחרבה. שנים עשר אנשים, אחד מכל שבט נקראים להעביר אבן אחת על שכמם למספר שבטי ישראל, למקום לינתם. מטרת האבנים לשמש לזכרון המעבר לבני ישראל עד עולם עד עצם היום הזה. לאחר מעבר כל העם ושנים וחצי השבטים, עברו ארון השם והכהנים אחרונים, ומיד אחר כך שבו מי הירדן למקומם כתמול שלשום על כל גדותיו המלאות בזמן הקציר. מעבר הירדן חל בעשור לחודש הראשון. ביום ההוא גידל השם את יהושע בעיני כל ישראל ויראו אותו כאשר יראו את משה כל ימי חייו.

לאחר שהקים יהושע את שתים עשרה האבנים בגלגל, מורה הוא לעם להודיע את מעבר הירדן לבניהם כי חזקה היא ליראה את השם כל הימים.

כשמע מלכי האמרי והכנעני אודות נס הירדן-נמס לבבם להתנגד לבני ישראל. בעת ההיא, מל יהושע כמאמר השם את כל העם הילדים במדבר, ולאחר המילה אמר השם ליהושע כי גל את חרפת מצרים מעליהם, וכך נקרא המקום גלגל. שם עשו בני ישראל את הפסח בארבעה עשר יום לחדש, אכלו מצות, ומחרת שבת המן. מכאן והלאה אנו אוכלים מתבואת הארץ.

ביריחו המסוגרת פוגש יהושע את שר צבא השם, ושם מנחהו השם לנס כיבוש העיר. לאחר מאמר השם אליו הקיפו את יריחו במשך ששה ימים לפי הסדר הבא, הקפה בכל יום: הכהנים נושאי ארון הברית, ושבעה כהנים נושאי שבעה שופרות יובל לפני הארון, והחלוץ לפני הכהנים, והמאסף אחרי הארון. ביום השביעי הקיפו את המחנה שבע פעמים, והנחה יהושע את העם, על נתינת העיר בידם, על מחיית רחב הזונה, ושלא להחרים דבר מלבד אוצר השם, כסף, זהב וכלי נחשת וברזל.

והחומה נפלה כתרועת העם וכתקיעת השופרות. לאחר נפילת החומה, מחרימים העם את העיר כהנחיות יהושע, ומצילים את רחב ואת כל אשר לה כשבועת המרגלים. יהושע נשבע על הישאר יריחו בחורבנה.

עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מעל בחרם יריחו ומעלה את חרון אפו של השם. לאחר תבוסת העם ואובדן לוחמיו בידי אנשי העי, מתפלל יהושע ומקונן אל השם. בתשובתו, מורה השם על חטא ישראל, ומסביר כי לא יוסיף להיות עמהם כל עוד החרם בקרבם. על פי הנחית השם מאתר יהושע את החוטא, המתודה, נסקל ונשרף בצותא עם מושא חמדתו.

לאחר השמדת החרם אומר השם ליהושע לעלות על העי שתינתן בידו. לאחר מארב מתוכנן המטעה את אנשי העי, נכבשת העיר, מושמדים תושביה וכל רכושם מלבד שלל ובהמות כציווי השם. מלך העי נתלה על עץ ועל נבלתו נבנה גל אבנים גדול.

יהושע בונה מזבח לשם אלקי ישראל בהר עיבל, כאשר ציוה משה, וכותב על שנים עשר האבנים את משנה תורת משה. לאחר מכן מקריא את כל אשר ציוה משה, את כל דברי התורה והקללה אל מול העם העומד חציו אל מול הר עיבל וחציו אל מול הר גריזים.

מלכים רבים מעמי הכנעני, והאמרי, והחתי, והפרזי, והיבוסי והחוי, מתוועדים להלחם על ישראל. כמאמר השם הנותנם בידו, מכה יהושע את כל המלכים ואת צבאותיהם ומחרימם, ולא הסיר דבר מכל אשר ציוה השם את משה.

מתואר סכום לקיחת הארץ, עמיה ומלכיהם כאשר ציוה השם את משה כהשלמת הרקע המקדים את חלוקת הארץ לשבטים. לאחר מכן מפורטים המלכים אשר היכו בני ישראל עוד בזמן משה והמתחמים הגאוגרפים שנתנו ירושה לראובן, ולגדי ולחצי שבט המנשה. כמו כן מתוארים שמות המלכים בשאר המקומות שחולקו לשאר השבטים.

השם מתאר ליהושע בזקנתו את חלקי הארץ הנותרים לירושה, ואומר לו שיורישם מפני בני ישראל, ושיחלקה לשבטים. מתוארים במדויק חלקי מזרח הירדן שהועיד משה לשנים וחצי השבטים, ומפורטים אותם אשר לא הורישו בני ישראל. וללוי לא נתן נחלה.

מובא הסבר אודות ההבחנה בין שנים וחצי המטות מעבר לירדן, לבין תשעה וחצי המטות הנותרים, ומודגש שוב שללוי אין נחלה בארץ כי אם ערים למקניהם ולקנינם. כלב בן יפונה, שיחד עם יהושע נותרו מהעם שיצא ממצרים בעקבות מעשה המרגלים, מזכיר ליהושע את שבועת משה אליו ומבקש חברון לנחלה הניתנת לו. מתואר מתחמו הגיאוגרפי של שטח מטה יהודה, שטח כלב ומשפחתו שבתוכו, ותאור שמות 112 ערי נחלת יהודה. מתואר מתחמו הגיאוגרפי של שטח בני יוסף מנשה ואפרים שלא הורישו את הכנעני, ונחלת בניו ובנותיו. כתגובה לשאלת בני יוסף אודות היחס בין מספרם לגודל נחלתם עונה להם יהושע לברא להם שטחי יער בהר אפרים.

לאחר השכנת אהל מועד בשילה מזרז יהושע את שבעת השבטים הנותרים לשלוח נציגים לתור את חלקי הארץ הנותרים לירושה ולחלקה לשבעה חלקים לגורל לפני השם. לאחר שנעשה כדברו ומחולקת הארץ מתוארות כל הנחלות ושמות הערים לבני השבעה בסדר הבא: בנימין, שמעון, זבולן, יששכר, אשר, נפתלי, ודן.

השם מדבר אל יהושע לאמר בדבר ערי המקלט שדבר אליהם ביד משה, למען נוס שם רוצח בשגגה עד עמדו לפני העדה למשפט. בני ישראל מקדישים שש ערים ברחבי הנחלה השונים.

אחר כך ניגשו ראשי אבות הלווים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון ואל ראשי המטות והזכירו את ציווי השם ביד משה על אודות עריהם ומגרשים לבהמותיהם. בני ישראל נתנו ללוים מנחלתם 48 ערים המתוארים בשמותיהן. כך הסתימה חלוקת הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לאחר שכל אויבינו נתנו בידינו, כל הדבר הטוב בא.

יהושע קורא לראובן לגד ולחצי שבט המנשה ומציין את נאמנותם למשה ולו כמצות השם. יהושע מברכם ומשלחם לאחוזתם אשר נתנה להם ביד משה בעבר הירדן. בבואם אל גלילות הירדן אשר בארץ כנען בנו שם מזבח גדול למראה על הירדן. בשמע בני ישראל כי כך, שלחו משלחת בראשות פנחס בן אלעזר הכהן ועשרה נשיאים למטות אשר שאלו בתקיפות לפשר הדבר תוך זכרון מעילות קודמות כפעור, ועכן, ותוך הצעה לשוב ולהאחז בתחומם פן ימרודו. בני שנים וחצי השבטים מבהירים שכוונתם היתה רק לקבוע זכרון להשתיכותם לשאר העם מפאת הפרדתם הגאוגרפית, שכך יזכרו את בריתם הדורות הבאים. תשובתם מתקבלת והם מבורכים.

לפני מותו קורא יהושע לכל ישראל ולראשיו ומזכירם את אשר ראו בכל אשר עשה להם השם בכניסתם לארץ . הוא מחזקם לשמור ככל אשר כתוב בספר תורת משה ולבלתי בוא בגויים שנשארו בארץ. הוא מזהירם שאם יבואו בם, לא יוסיף השם להורישם מפניהם עד אפילו יאבדו מהארץ הטובה אשר נתן להם. הוא מזכירם כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דיבר השם להם, וכך אף יביא עליהם את כל הדבר הרע עד השמידו אתם מעל האדמה הזאת באם יעברו את ברית השם ויעבדו אלילים. אחר אוסף יהושע את כל העם בשכם ומזכירם את הסטורית האבות, העבדות, הגאולה, והכניסה לארץ, וקוראם לירא את השם ולעבדו בתמים ובאמת. לאחר תשובת העם שלא סיפקה את יהושע, עונה העם שוב ואז כורת יהושע ברית עם העם ומקים אבן לעדות.

יהושע עבד השם מת ונקבר בגבול נחלתו. מוזכרת קבורת עצמות יוסף בשכם, ומות אלעזר בן אהרן וקבורתו בהר אפרים.


אי'ל
תגובה לכתבה תגובה לכתבה תגובה לכתבה לחץ לתגובות לכל הכתבות לכל הכתבות הדפסת כתבה הדפסת כתבה שלח לחבר שלח לחבר הצטרף אלינו הצטרף אלינו
תגובות
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U